Mayıs 2, 2021 Kuşlarda Salmonella Enfeksiyonu

Kuşlarda Salmonella Enfeksiyonu

Kuşlarda Salmonella Enfeksiyonu

Kuşlarda salmonella enfeksiyonu etkeni iki farklı Salmonella türü olan S. Enterica ve S. Bongor ‘nin 2500 ‘den fazla serovar ‘ bilinmektedir. Salmonellosis insidensi ve etkilenen türler yıl ve bölgeye göre değişir. Yeni ve bilinmeyen varyeteler kolaylıkla yeni yakalanan vahşi papağanlarla bulaşır. Salmonellananın patogenitesi farklı serotipler arasında ve içinde değişim gösterir. S. Enteritidis gibi bazı serotipler, zoonotikdir ve özel öneme sahiptir. Salmonella ’lı çoğu papağanlarS. Typhimurium ile enfektedir.

Salmonella yumurta ve dışkı ile yayılır. Enfeksiyon ağız yoluyla ve bağırsaklara doğru yayılır. Enfeksiyon bağırsaklarda oluşur ve bağırsak duvarının penetrasyonundan sonra birkaç organ etkilenebilir. Latent enfekte kuşlar ve vektörler (kemiriciler) diğer sürülere enfeksiyonu yayabilir. Salmonella çoğu dezenfektanlara hassastır ve 60 derecenin üstündeki ısıda yıkımlanır.

Salmonellosis, çoğunlukla bağırsak florasının bozulması, yiyecek kalitesinin iyi olmaması ve bağışıklık sistemin zayıflaması ile ortaya çıkar. İthal edilen kuşlarda daha yaygındır.

Kuşlarda Salmonella Enfeksiyonunun Klinik Belirtileri

Etkilenen evcil kuşlar genellikle iyi görünmez. Nadir olgularda özellikle civcivler de ani ölüm oluşur. Hastalık hijyenin zayıf olduğu, kuş sayısının fazla olduğu ve kuşların stres altında olduğu karantinadaki ithal kuşlarda akut olarak gözükür.

Salmonella genellikle birden fazla sayıda antibiyotiğe direnç gösterir. İlk seçim enrofloxacin ve tylosin olabilir. Antibiyotik sağaltımının klinik belirtileri ve patojenlerin atılımını azalttığı, fakat her zaman onun eliminasyonunu sağlamadığı bilinmelidir. Sağaltım sonunda birkaç (en az üç) muayene tavsiye edilir. Etkilenen eklemler, antibiyotikli sıvılarla yıkanırProbiyotikler bağırsaktaki organizma miktarını azaltabilir. Klinik belirtiler azalabilir ama etkilenen eklemler tam fonksiyonel olarak nadiren iyileşir.

Kronik Salmonella olgularında sağaltım nadiren başarılı olur. Hastalığın tekrarı olağan değildir. Patojenin özellikle evcil kuş topluluklarında kalıcı olması olağan bir durumdur. Etkilenen sürülerdeki pozitif kuşlar serum aglütinasyon yoluyla test edilerek belirlenir ve ayrılır.

Otolog aşıların üretimi mümkündür ve pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Böyle bir aşı kullandıktan sonra klinik belirtiler ortadan kaybolur ve taşıyıcıların hastalık yayması durur. Bununla birlikte aşı kullanımı antikor düzeyleri vasıtasıyla enfekte kuşları belirlemeyi imkansız hale getirir. Ticari olarak kullanılan aşılar pozitif sonuçlar sağlamayabilir. Tipler arasında çapraz antijenite olmakla birlikte S. Typhimurium ‘a karşı bazı aşılar korunma sağlayacaktır.

Yeni bir kuşun karantinada tutulması ve birkaç dışkı örneğinin bakteriyolojik muayenesi ve serum agglutinasyonu yolu ile test edilmesi önemlidir. Bazı üreticiler, kuluçka öncesi yumurtaların bir antibiyotik solusyona batırılması yada spreylenmesinin yararlı olduğunu ileri sürmektedir.

Kuşlardan izole edilen bir Salmonella tipi insanlar için patojenik ise kuş ayrılmalı ve sağaltım denenmemelidir. Sağaltım, patojenin eliminasyonu anlamına gelmez. Bu nedenle kuş yeniden test edilmelidir. Tekrar eden pozitif sonuçlarda ötenazi düşünülmelidir. Çocuklar ve yaşlılarla aynı evde yaşıyorlarsa böyle kuşların ötenazisi düşünülmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir